Zprávy z 14. zasedání Zastupitelstva obce

strelice@streliceubrna.cz

Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Střelice konaného dne 3.3.2009 v zasedacím sále obecního domu.


 • Zastupitelstvo schválilo program jednání 14. Zastupitelstva obce Střelice.
 • Za ověřovatele zápisu zvolilo zastupitelstvo paní Mgr. Helenu Fialovou a pana Jaroslava Štveráčka.

            Do návrhové komise zvolilo pana Ing. Vojtěcha Fučíka a pana Davida Otoupalíka.

 • Zastupitelstvo obce Střelice vzalo bez připomínek na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Střelice.
 • Zastupitelstvo obce Střelice vzalo s připomínkami na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Střelice od konání 13. zastupitelstva obce.
 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo odměny neuvolněným členům ZO podle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.50/2006 Sb. a č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak byly navrženy radou obce a byly uvedeny v materiálu č.2 pro toto zasedání.
 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo prodej následujících pozemků s příslušenstvím pod garážemi v lokalitě ulice Svitáčkovy – pod vodojemem. Jedná se o tyto střelické občany:

            Jméno                        ______p.č.            _________m2

            Zdeněk Urban                       772                             19

            Ludmila a Jan Peškovi          773            18

            Jarmila Burgerová                 776            19

            Ludmila a Jan Stehnovi         777            19

            Eva Hajncová             779            16

            Miroslav Januš                       762                             18   

            U posledně jmenovaného se jedná pouze o pozemek bez příslušenství.

 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo prodej následujících pozemků pod garážemi v lokalitě za bytovými domy č.p. 641 a 642 v ulici Ant. Smutného. Všichni jmenovaní mají bydliště Střelice:

           Jméno                                          _____ p.č.            _____m2

            Miluše a Václav Valáškovi                   385/12                16

            Dana, Stanislav Švestkovi                     385/16           16

            Alois Nahodil                             385/10              17 

            Mgr. Lenka Piknová                            389/4           15

            Helena a Ivan Dočekalovi                     389/5                   16

            Marta a Josef Janulíkovi                       388/2                   16

            Marta a Josef Janulíkovi                       388/3                  16

            Lenka a Pavel Harudovi                        388/4                  15

            Anežka, Frant. Havlíčkovi                    388/5                  15

            Ladislav Vykoukal                                388/6                 15

            Marta a Josef Janulíkovi                       388/7                   15

 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo prodej pozemku p.č. 1519/8 o rozloze 15 m2 v ulici Za Humny manželům Miroslavu a Marii Göthovým a p.č. 1519/6 o rozloze 39 m2 manželům Pavlu a Pavle Kalvodovým.
 • Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku p.č 3419/3 o rozloze 349 m2 od manželů Heleny a Ing. Stanislava Holešovských.
 • Zastupitelstvo obce schválilo  členský příspěvek Obce Střelice jako člena Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice ve výši 20,- Kč za obyvatele počínaje rokem 2009. Počet obyvatel je dán údajem podle matriky Obecního úřadu Střelice.
 • Zastupitelstvo obce Střelice pověřilo RO, aby vyhlásila 3. kolo prodeje části nemovitosti Komenského č.p. 584 s minimální nabídkovou cenou 1.199.000,- Kč a pověřilo RO úpravou Pravidel prodeje v tomto smyslu, jejich vyvěšením na úřední desce a ve vhodné inzerci.
 • Zastupitelstvo obce Střelice udělilo panu Davidu Otoupalíkovi, Patriku Smutnému a Ing. Jiřímu Chloupkovi souhlas hlasovat ve věci schválení návrhu územního plánu obce Střelice z důvodu střetu zájmů jmenovaných členů OZ.
 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo Návrh územního plánu obce Střelice formou Opatření obecné povahy.
 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo rozpočtové opatření č. VIII/08.
 • Zastupitelstvo obce Střelice vzalo na vědomí výsledek auditu hospodaření obce za rok 2008. Dále schválilo celoroční hospodaření obce bez výhrad.
 • Zastupitelstvo obce schválilo výsledek průběžné a periodické inventarizace majetku ke dni 30.11.2008 a závazků a pohledávek obce ke dni 31.12.2008.
 • Zastupitelstvo obce schválilo Plánovací smlouvu na výstavbu dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod Lesem.
 • Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci rady obce o připravovaných převodech pozemků obce se Správou železniční dopravní cesty, Kounicova 26, Brno do pronájmu či na prodej. Dále pověřilo radu obce jednáním o konečných převodních smlouvách. Rada obce předloží ZO tyto smlouvy ke konečnému schválení, s podmínkou prodeje pozemků, o které obec usiluje na cestě k Zámečku a na „černém chodníčku“.
 • Zastupitelstvo obce schválilo Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu č. 14 a pověřilo starostu obce jeho podpisem. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě výzvy: E-Government v obcích - Czech POINT – kontaktní místa. Jedná se o typový projekt - Czech POINT – kontaktní místo – Upgrade – z Integrovaného operačního programu, který je identifikován takto:

  Číslo operačního programu: CZ. 1.06

  Název operačního programu: Integrovaný operační program

  Číslo prioritní osy: 6.2

  Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence

  Číslo oblasti podpory: 6.2.1

  Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě

  Číslo výzvy: 02

  Název výzvy: E-Government v obcích- Czech POINT – kontaktní místa.

 • Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o zahájených výběrových řízeních na stavby Prodloužení komunikace a kanalizace V Uličce a na stavbu Úprava vodoteče Střelického potoka firmou Brnoinvest spol. s r.o., Vlhká 25, 602 00 Brno, která byla pro tuto činnost vybrána radou obce dle schválené Směrnice č. 1/2008 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o vývoji projektu nazvaného Integrovaný komplex – multifunkční vzdělávací centrum. Dále vzalo na vědomí informaci, že pro tuto stavbu bylo zahájeno výběrové řízení firmou Brnoinvest spol. s r.o., Vlhká 25, 602 00 Brno.
 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo prodloužení smlouvy s firmou Jaroslav Molík, K myslivně 3, 664 47 Střelice na údržbu zeleně v obci Střelice na 50% udržovaných ploch za cenu 1,45 Kč/m2 včetně DPH při pokosu 4x do roka na rok 2009. Dále schválilo prodloužení smlouvy s firmou Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, 616 00 Brno na údržbu zeleně v obci Střelice na 50% udržovaných ploch za cenu 1,50 Kč/m2 bez DPH  při pokosu 4x do roka na rok 2009.
 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo směnnou smlouvu pro směnu obecních pozemků s pozemky v majetku pana Ing. Vincence Antoše bytem Malá Stránka 89/12, 664 47 Střelice a paní Anny Antošové, bytem Malá Stránka 134/14, 664 47 Střelice dle následující specifikace:

  Do majetku obce přejdou následující pozemky:

  p.č. 1278/6   (12 m2)  - ostatní plocha,

  p.č. 1279/2   (1755m2)-ostatní plocha,

  p.č. 3425/10 (83 m2)  - orná půda,

  p.č. 1029/4   (48 m2)  - vodní plocha,

  p.č. 3369/1   (191 m2) –orná půda,    

  p.č. 395/3     (20 m2)   - ostatní plocha,      

  p.č. 292/5     (26 m2)   - orná půda,                  

  do majetku Antošových přejdou pozemky:

  p.č. 1301/5   (81 m2)   - ostatní plocha

  p.č. 1301/4   (12 m2)   - ostatní plocha

  p.č.  5181     (5541m2)  - orná půda

  Pověřilo starostu jejím podpisem.

 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo změnu kategorie polních cest z vedlejších na hlavní. Jedná se o tyto polní cesty: C13, C14, C15, C17, C19 a C20.
 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo prodej podílu 623360/31542963 z pozemků obce p.č. 402/1 (celková výměra 378 m2) a p.č. 402/2 (celková výměra 2 m2) manželům Ludmile a Janu Peškovým.
 • Zastupitelstvo obce Střelice schválilo koupi následujících pozemků od níže vyjmenovaných vlastníků.

  Jméno                                     ______                    p.č.       ____m2

            Ing. Luboš Perna                                                  1162/1         300

            Miroslav Horníček                                              1220/3         250

            Robert Neumann a  Marta Neumannová             1220/4          69

            Ivan Štourač                                                          1220/4          48.

 


Zapsala: Ivana Pešková


Seznam všech zpráv ze zasedání Zastupitelstva obce.