Výroční zpráva za rok 2004

strelice@streliceubrna.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU STŘELICE ZA ROK 2004 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.


V souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací zveřejňuje obec Střelice jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona. Zpráva obsahuje následující údaje:


1. počet podaných žádostí o informace:
V roce 2004 byly podány celkem 2 písemné žádosti o informace dle uvedeného zákona a obě byly vyřízeny.

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2004 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb.

3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Řízení o přezkoumání rozhodnutí před soudem neprobíhala.

4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
Nebyla zahájena řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně. Žádosti o informace bylo v roce 2004 možné podávat elektronickou cestou na adrese obce či písemně.

6. doslov:
Všechny registrované informace byly poskytnuty zdarma, včas a plně v souladu se zák. č. 106/1999 Sb.


Střelice, 28.2.2004.