Výroční zpráva za rok 2007

strelice@streliceubrna.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU STŘELICE ZA ROK 2007 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.


V souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací zveřejňuje obec Střelice jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona. Zpráva obsahuje následující údaje:


1. počet podaných žádostí o informace:
V roce 2007 byly podány celkem 3 písemné žádosti o informace dle uvedeného zákona, z toho 2 byla vyřízeny. Třetí nebylo možno vyřídit, neboť žadatel neuvedl v žádosti žádné údaje.

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2007 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí podle zákona č. 106/1999 Sb.

3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Řízení o přezkoumání rozhodnutí před soudem neprobíhala.

4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
Nebyla zahájena řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně. Žádosti o informace bylo v roce 2007 možné podávat elektronickou cestou na adrese obce či písemně.

6. doslov:
Všechny registrované informace byly poskytnuty zdarma, včas a plně v souladu se zák. č. 106/1999 Sb.


Střelice, 15.2.2008