Obecný výtah ze zákona 106

strelice@streliceubrna.cz

ZÁKON Č. 106/1999 Sb. ŘEŠÍ SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM


Na tom to místě jsme v minulém čísle přinesly citace ze zákona 128/2000 a dnes se zastavíme u zákona, který se také přímo dotýká každodenního života našich občanů. Zákon 106/1999 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, který nabyl platnosti v lednu 2000. Tentokráte však nebudeme citovat, ale přeneseme ho konkrétně do praxe.
Obecní úřad má povinnost poskytovat informace (§ 2). Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci (§ 3). Obecní úřad poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním (§ 4).
V obci se zveřejňuje: na úřední desce, prostřednictvím internetu, místním zpravodajem, obecním rozhlasem nebo individuálně na základě písemné žádosti žadatele, ústně či telefonicky. Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může Obecní úřad co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Obecní úřad mu ji poskytne.
Obecní úřad nesděluje důvěrné informace, které by svou povahou mohly sdělit majetkové poměry, obchodní tajemství a informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzických osob. Dále nesděluje informace charakteru vnitřních pokynů, personálních předpisů, utajovaných skutečností a podobně.
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace je následující (§ 14):
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Z podání musí být zřejmé, pro koho je žádost o informaci určena a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Úřad posoudí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání, nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích. O postupu při poskytování informace se pořizuje záznam. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.


Žadatel je však o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud Obecní úřad žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a obsahuje číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s uvedením jména, příjmení a funkce.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Obecní úřad může požadovat úhradu nákladů ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Obecní úřad může poskytnutí informací podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Obecní úřad musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.
Lhůty pro poskytnutí informace se do konce roku 2000 prodlužují na dvojnásobek a po celý rok 2001 se prodlužují o polovinu.


Zpracování informací v obci Střelice podléhá zpoplatnění. Výši poplatku stanovila RO Střelice.